Nuttige links:

Belgische shiatsu vereniging:
www.shiatsu.be